Marka İtiraz işlemleri; Türk Patent ve Marka Kurumu’ na yapılan marka tescil başvuruların TÜRKPATENT tarafından ön inceleme sonucunda markalar bültenindeki yayın kararlarına, önceden tescilli marka sahiplerince çeşitli gerekçelerle yapılan itirazlar, bu itirazlara başvuru sahiplerince yapılan “itiraza karşı görüş” ve Türk Patent  tarafından verilen kararlara ve YİDK itirazlarını kapsamaktadır.

Marka İtiraz işlemlerinde sıklıkla çekişmeli markalar arasında karışıklık ve iltibas tehlikesi ele alınmaktadır.

Hemen şunu belirtmek gerekir ki TÜRKPATENT ilk ön incelemesinde başvuru yapılan marka ile önceden tescilli markalar arasında karışıklık ve iltibas tehlikesinin varlığını incelemez. Sadece başvuru yapılan marka ile önceki markalar arasında aynı veya ayniyet derecesinde markaların benzer olup olmadığını inceler ve ona göre karar vermektedir.

Karışıklık ve iltibas tehlikesi olmasına rağmen yayınlanan başvuruların Marka İzleme ve Takip yapılmaması ve itiraz edilmemesi halinde benzer marka tescil edilebilir.


Karışıklık ve iltibas 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun (SMK) ilgili hükümlerince ancak üçüncü taraflarca itirazların olması halinde TÜRKPATENT tarafından incelenmekte ve karar verilmektedir. Dolayısıyla da markalar arasında çekişmeler de en çok iltibas ve karışıklık iddiası konu edinilmektedir.

 

MARKA BÜLTEN YAYININA İTİRAZLAR| KEMALPAŞA PATENT

 

marka bülten yayınına itirazlar-kemalpaşa patent
marka bülten yayınına itirazlar-kemalpaşa patent

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her ay iki adet markalar bülteni yayınlanmaktadır. Bü bültenlerde yayınlanan başvurulara, önceden tescilli marka sahiplerince iki ay içinde itiraz hakları bulunmaktadır.

Süresi içinde itiraz edilmemesi halinde tescil kesinleşmekte ve ancak önceki marka sahibi sadece dava yoluyla terkinini sağlayabilir. Dolayısıyla tescilli markaların takibi ve süresi içinde itirazlar daha düşük bütçe ile benzer markalar engellenebilir.

Marka yayına itiraz resmi ücretleri, hizmet ücretleri ve toplam maliyetleri  Marka Tescil Ücreti sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Kemalpaşa Patent olarak, Marka bülten yayınına karışıklık ve iltibas gerekçesiyle yapılan itirazlarda konuya hakim olunmasının yanı sıra maddi deliler, önceki Türk Patent Markalar Dairesi Başkanlığı ve YİDK  karar ve uygulamaları, Yargıtay içtihatları ve kabul görmüş ulusal ve uluslararası içtihat ve uygulamalarda hakim olmak gerektiğinden, bu konuda uzman ve deneyimli Kemalpaşa Patent’ i ve iştiraki olduğu Etkin Patent’ i tercih etmenizi öneriyoruz.

Dahası mobil ve internet teknolojilerin hızla gelişmesi farklı dil, kültür ve algıların değişmesine ve hızlı bir şekilde özümsemesine de neden olduğundan önceki yıllardaki karışıklık ve iltibas gerekçeleriyle günümüz iltibas gerekçeleri elbette ki farklılık göstermektedir.

Kısaca marka itirazlarında mevcut Kanun, yönetmenlik,  ve uygulama ve içtihatlara olan hakimiyetin yanı sıra kültürel gelişmişlik, gözlem, araştırma ve inceleme yetenekler de oldukça önemli yer tutmaktadır

 

TÜRKPATENT KARARLARINA İTİRAZLAR| KEMALPAŞA PATENT

Başvuru yapılan markanın TÜRKPATENT tarafından re’sen red kararlarına ve marka başvurusunun bülten yayınına üçüncü taraflarca yapılan itiraz sonucunda red kararlarına hem başvuru hem de itiraz sahibinin YİDK nezdinde karara itiraz hakkı bulunmaktadır.

TÜRKPATENT kararlarına; kararın tebliğ tarihi itibariyle iki ay içinde karara itiraz hakkı bulunmaktadır.
İtiraz aşamalarında TÜRKPATENT karara itiraz gerekçeleri, dayanak yapılan hukuki argümanlar, emsal kararlar ve diğer deliller oldukça önemlidir. İtiraz süresinde sunulmayan gerekçe ve dayanaklar sonradan gösterilemez.

Dahası bir şekilde YİDK kararlarının İPTALİ dava konusu yapılması halinde sadece itiraz aşamalarında sunulan gerekçe, dayanak ve delilere göre inceleme ve karar verilmektedir.

Örneğin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) İtirazlar birimi ve YİDK nezdinde yapılan itirazlarda aşağıda sunduğumuz  üç gerekçe nihai olarak YİDK tarafından reddedilmesi üzere üzerine İlgili YİDK kararı, müvekkil adına tarafımızca dava konusu yapılmıştır.

 

YİDK İtiraz Gerekçeleri Şöyledir;

1- “Taksim” ibaresine ilave ek ile yapılan bir başvurunun TPE tarafından re’sen reddedilmesi üzerine YİDK nezdinde yapılan itirazlarda “taksim” ibaresinin  meşhur ve maruf bir yer olduğu, dolayısıyla tek başına “taksim” ibaresinin bir kişinin tekeline verilmeyeceği gibi, “taksim” ibaresine ilave eklerle yapılan başvurunun da önceden tek başına tescilli “taksim” markası gerekçe gösterilerek reddedilmemesi gerektiği;

2- Ticari unvanlarda asli ve esaslı unsur olarak kullanılan ibareler üzerine ilgili şirketin öncelikli ve üstün hakları olduğu, 556 Sayılı KHK ve Paris sözleşmesine göre korunması gerektiği ve bu gerekçelerle yapılan itirazların kabul edilerek ilgili önceki başvurunun reddedilmesi gerektiği; (Tekstil, Mobilya, Restaurant vb)

3- Önceden tescilli “TAXİM” tescilli marka varken, sonradan başvuru yapılan “taksim” ibareli başvurunun sadece önceki “TAXİM” ibaresindeki “X” harfinin renk ve şekil farklılığı nedeniyle re’sen reddedilmesi gerekirken yayın kararının verilmesinin hatalı olduğu ve bundan geri dönüş yapılması gerektiği;

Kemalpaşa Patent’ in iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından İtirazlara konu edinmiş anacak YİDK tüm gerekçelerimizi RET etmiştir. Bunun üzerine de YİDK iptal davası açılmıştır.

Üç yıl süren yargılama sonucunda ilgili Mahkeme üç gerekçemizi de kabul etmiş ve ilgili YİDK kararını tümden İPTAL ettiği gibi, bir başkası adına önceden tek başına tescilli “taksim” ibareli tescil markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. İlgili karar Yargıtay tarafından da onanmış durumdadır.

Kemalpaşa Patent’ in iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından kazanılan Bu karar sadece müvekkilimizin lehine sonuç doğurmamış bundan sonraki benzer itiraz ve davalar içinde emsal karar olacağından önceki bir kısım uygulamaları da boşa çıkartmış olacaktır.

Yani bundan sonra  “taksim” vb. sonradan meşhur ve maruf coğrafi yer  adlarına ekli ilavelerle yapılan başvurular sadece önceden tek başına tescilli “taksim” vb. ibareli tescilli markalar nedeniyle reddedilmeyeceği gibi bundan çok daha önemlisi meşhur ve maruf yer bölge tanımı ve uygulamaları da farklılık gösterecektir.

Sonuç olarak itiraz aşamalarının tümü için, deneyimli ve konusunda uzman Marka Ve Patent Vekillerinden yardım ve destek almak oldukça yararlı olacağı kanaatindeyiz.

 

İTİRAZLARA KARŞI GÖRÜŞ SUNMA| KEMALPAŞA PATENT

 

itirazlara karşı görüş sunma-kemalpaşa patent
itirazlara karşı görüş sunma-kemalpaşa patent

Marka tescil başvurusuna üçüncü taraflarca yapılan itirazlara, tebliğ tarihi itibariyle bir ay içinde itiraza karşı görüş sunma hakkı bulunmaktadır.

Hemen belirtmek gerekir ki, itiraza karşı görüş sunulmaması halinde başvurunun mutlaka reddedileceği kanısı oluşmamalıdır. Bu durumda Türk Patent ve Marka Kurumu eldeki bilgi ve belgelere göre karar vermektedir.

İtiraza karşı görüş; sadece itiraz sahibinin ileri sürdüğü gerekçe, delil ve dayanakları karşı görüş sunularak dayanak ve gerekçelerin haksız ve hukuka aykırı olduğunun sunulmasıdır.

Ayrıca kimi durumlarda itiraz karşı görüş sunulmaması halinde halinde haklı bir gerekçeniz olmasına rağmen başvurunuzun reddi tehlikesi oluşabilir.

Marka tescil sürecinde re’sen RET riskleri, olası itirazlar ve/veya tescil sonrası olası davalarının muhtemel sonuçlarını öngörmeden yapılacak marka başvuruların yaratacağı telafisi güç zararlardan korunmak için 15 yıllık deneyime sahip, binlerce markaya Hukuki Mütalaa ve Yol Haritası hazırlamış, konusunda uzman Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent Avukat Marka Danışmanlarınızdan yardım almak için bize ulaşın

.
Örneğin, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri gereği; itiraza mesnet gösterilen markaların tescil tarihi üzerinden beş yıl geçmiş ise, başvuru sahibince markanın kayıtlı mal/hizmetlerin tümü veya bir kısmı için markasal kullanımın ispatlanması istenmesi halinde, itiraz sahibinin markasal kullanımı ispatladığı mal/hizmetlerde itiraz incelenirken, ispatlanmayan mal/hizmetler bakımından ise, markalar benzer olsa bile itiraz incelenmez.

Burada önemli husus kullanım ispat şartı re’sen değil, başvuru sahibinin istenmesi şartına bağlı olmasıdır. Dolayısıyla bu tür durumlarda mutlaka karşı görüş sunularak olası kısmi/tümden red kararları engellenebilir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.854,17.

Marka Tescil Yenileme Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.500,00.Şu andaki fiyat: ₺5.470,83.

Marka Devir Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.858,33.

Marka İtiraza Karşı Görüş Ücreti

Orijinal fiyat: ₺5.000,00.Şu andaki fiyat: ₺3.500,00.

Bir yanıt yazın